RESULTATRÄKNING

2018-01-01-2018-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Not 2018 2017
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 972 928
Övriga intäkter 2 44 28
Aktiverat arbete för egen räkning
7 7
Summa intäkter 1 022 964
Rörelsens kostnader
Tjänster, material 3 -217 -249
Taxebundna kostnader 4 -155 -152
Fastighetsskatt -24 -24
Övriga externa kostnader 5 -36 -30
Personalkostnader 6, 7 -155 -143
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar 8 -175 -165
Summa rörelsens kostnader
-762 -763
Rörelseresultat 261 201
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -57 -74
Summa från finansiella investeringar
-57 -74
Resultat efter finansiella poster
203 127
Bokslutsdispositioner 11 -12 12
Resultat före skatt
192 139
Skatt på årets resultat 12 -42 -31
Årets resultat 150 108