Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017
Upplupna räntekostnader 5 5
Semesterlöneskuld 11 10
Förskottsbetalda hyror 57 59
Övriga upplupna kostnader 82 37
Förutbetalda intäkter 60 61
215 172