Bygga fler bostäder

Fortsatt hög byggtakt 2018

Trots något färre byggstartade lägenheter än beräknat så har byggtakten inom LKF varit hög under 2018. 352 lägenheter färdigställdes medan 330 byggstartades i fyra olika projekt, däribland innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög.

– I en samverkansentreprenad med Byggnadsfirman Otto Magnusson har vi under 2018 försökt hitta förenklingar för bygget av Xplorion; för att få ned priset utan att tappa projektets idé. Otto Magnusson har nu en totalentreprenad för bygget och i början av 2019 sätter vi spaden i marken, säger byggchef Peter Ovenlund.

Övriga tre byggen som startats under 2018 är: kvarteret Offerkällan (Gränden), Kvarteret Kryptan i Södra Sandby och Klockaren i Dalby.

En fråga som kommer upp till diskussion i all nyproduktion är solceller, som numera ses på allt fler av LKFs fastigheter. I all nyproduktion finns det en uttalad strävan att använda solceller där det passar. Solcellerna planeras utifrån fastighetselen och dimensioneras för att täcka just det behovet.

– Solceller passar allra bäst när det finns stora takytor som vetter mot solen och är mycket belysta. Om vi bygger fastigheter utan hissar så förbrukar fastigheten inte så mycket el. Då monterar vi oftast inte solceller, eftersom vi förbrukar mindre fastighetsel i de husen, säger Peter Ovenlund och fortsätter:

– Vi arbetar hårt med att skapa såväl ekonomiska som miljömässiga vinster när vi bygger. Vi vill vara en hållbar fastighets­ägare på lång sikt och strävar efter en låg energiförbrukning, för att få lägre driftskostnader. Vi vill bygga miljömässigt och ett sätt för oss att göra det är att försöka bygga lågenergihus. Samtliga hus som vi bygger har lägre krav än Boverkets byggregler; vi försöker ligga 20 procent lägre än kraven, säger Peter Ovenlund.

Hur gör ni detta?

– Vi strävar efter låga energivärden när vi väljer väggar, tak och fönster, vilket enkelt uttryckt mäter hur god isolering dessa delar har. Vi försöker alltså bygga täta hus med god ventilation. När bygget projekteras gör vi teoretiska energiberäkningar för energiåtgången.

352

FÄRDIGSTÄLLDA LÄGENHETER 2018

730

Miljoner kronor

Investerades i pågående projekt under 2018.

9

PÅGÅENDE BYGGPROJEKT

vid årsskiftet 2018/2019 med sammanlagt 694 lägenheter.

Grön obligation

Nyproduktionsprojekt som under 2018 finansierats via Lunds kommuns gröna obligation: Bullerbyn (106 lgh) och Hammocken (105 lgh).

330

Byggstartade LÄGENHETER 2018

Hur följer ni upp energikraven?

– Vi mäter förbrukningen och följer upp nyproducerade lägenheter efter ungefär ett år och jämför med våra beräkningar. Något vi kommer att testa på Xplorion är att ladda solcellernas överskottsenergi i batterier, för att kunna utnyttja energin till bland annat hyresgästernas hushållsel. Om detta faller väl ut kan vi komma att använda det i fler projekt. I Xplorion ska vi också testa att ha en varmvattenberedare i varje lägenhet, istället för att varmvatten ska cirkulera i fastigheten. Då får hyresgästen varmvatten snabbare och vi undviker att ha varmvatten cirkulerande i hela fastigheten, vilket blir dyrt.

Hur arbetar ni med inomhus­klimat i nyproduktion?

– Att skapa ett bra inomhusklimat är en balansgång mellan dagsljusinsläpp och den värme som solinstrålningen skapar, framför allt genom stora fönster. Vi för en kontinuerlig dialog med arkitekter om just storleken på fönster. Ett bra inomhusklimat handlar också om bra ventilation med både till- och frånluft. Med bra ventilation undviker vi till exempel fukt i badrum.

Hur arbetar ni med dagvattenhantering?

– Vi tänker in detta i alla projekt, för att undvika till exempel översvämning. I merparten av vår nyproduktion arbetar vi med fördröjning och filtrering av dagvattnet. Delvis för att undvika översvämning, men också för att vattnet ska kunna användas till bland annat gräsmattor. Vi vill inte sända iväg vattnet i systemet för snabbt.

Vilka är utmaningarna med dagvattenhantering?

– Det är mycket svårare att hantera dagvatten i förtätade områden. Här finns betydligt fler hårdgjorda ytor och färre ytor över huvud taget. Vi försöker att asfaltera mindre och istället sträva efter mer genom­släppliga material.

Vad har hänt inom projektet Cityfied under året?

– 2018 är vårt näst sista år inom Cityfied, ett EU-projekt som handlar om att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Under året har vi avslutat projektets renoverings- och energibespar­ande åtgärder inom Eddan och delar av Havamal, på Linero. Cityfied som projekt har också vunnit Smart 50 Awards energikategori, vilket känns hedrande.

Hur gör ni det möjligt för hyresgästen att ha en hållbar livsstil i sitt boende?

– I våra lägenheter möjliggör vi källsortering på ett så enkelt sätt som möjligt och vi har en bra energiklass på våra vitvaror. Vi förbereder för laddplatser för elbilar, några stycken i varje projekt, och vi har ofta ett samarbete med en poolbilsaktör i nyproduktion. Miljö­hus, UWS:er (Underground Waste System) och textilinsamling är andra satsningar. När det gäller utemiljön försöker vi alltid skapa ytor som är gröna och trivsamma och som kan möjliggöra till exempel odling och andra gemensamma aktiviteter.

Hur har det gått med de temporära bostäderna?

– Vi är nu äntligen klara, men det har varit en lång resa. Vår totalentreprenör fick problem med att leverera modulerna och bland de moduler som levererades var kvaliteten bristande. Detta är nu åtgärdat och samtliga fyra projekt färdigställda och vi är glada att vi har kunnat leverera 96 temporära bostäder till Lunds kommun.

200

LÄGENHETER LEDIGA FÖR UTHYRNING VARJE KVARTAL

8700

AKTIVT SÖKANDE I BOSTADSKÖN ÅRSSKIFTET 2018/2019

Fakta

PÅBÖRJAD NYPRODUKTION 2018

Kv Offerkällan (Gränden): 170 lägenheter

Kv Kryptan (Södra Sandby): 62 lägenheter

Klockaren (Dalby): 44 lägenheter

Xplorion (Brunnshög) 54 lägenheter

Totalt: 330 lägenheter

antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2018

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Temp bostäder Värpinge

24

24

Temp bostäder Linero

24

24

Temp bostäder Dalby

24

24

Temp bostäder Veberöd

24

24

Sofieberg

128

128

Mineralen, Veberöd

37

37

Dokumentet

61

54

115

Nymfen, Södra Råbylund

17

56

73

Hammocken, Södra Brunnshög

105

105

Bullerbyn, Norra Fäladen

106

106

Xplorion, Södra Brunnshög

54

54

Klockaren i Dalby

44

44

Gränden, Norra Fäladen

152

152

Kryptan, S. Sandby centrum

50

50

Kuylenstierna, Genarp

27

27

Skymningen 5, S Brunnshög

50

50

Koggen 1, Linero

40

40

Ladugårdsmarken, N Fäladen

60

60

Stångby

70

70

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

100

100

Idalaskolan, Veberöd

75

75

Södra Råbylund etapp 3

140

140

Råbykungen/Stenkrossen

100

100

Spinnrocken och Ullen

25

25

Sandbybacke

200

200

Solhällan, Mårtens Fälad

250

250

Ådan, Ejdervägen

25

25

Örnvägen, Väster

150

150

Tirfing 1, Linero

40

40

Vattenrännan mfl, Dalby

200

200

Söderport

80

80

Västra Pilelyckan

20

20

Molnet 1 & 2, Klostergården

100

100

Nöbbelöv, Kävlingevägen

150

150

Summa lägenheter

339

621

1902

2862

SÄRSKILDA BOENDEN

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2018

Pågående*

Under
planering

Totalt per projekt

Dokumentet

13

13

Hammocken, Södra Brunnshög

13

13

Solhem, Genarp, äldreboende

30

30

Gränden, Norra Fäladen

18

18

Kryptan, S. Sandby centrum

12

12

Koggen 1, Linero

18

18

Stångby, äldreboende

40

40

Idalaskolan, Veberöd

6

6

Solhällan äldreboende

40

40

Tirfing 1, Linero

6

6

Vattenrännan mfl, Dalby

12

12

Sandby Backe

6

6

Södra Råbylund etapp 3 äldreboende

40

40

Summa boendeenheter

13

73

168

254


TOTAL SUMMA BOSTÄDER
OCH SÄRSKILDA BOENDEN

352

694

2070

3116

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd