Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Hyresintäkter netto

2018 2017
Bostäder 754 731
Lokaler 208 187
Garage 17 15
Parkeringsplatser mm 7 6
Tillvalsavgifter 5 5
Underhållsåterbäring,
hyresreduktion
-11 -10
Avräkning boinflytande 0 0
979 934
Avgår hyresbortfall
Bostäder -1 -1
Lokaler -1 -1
Övriga objekt -5 -4
-7 -6

Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har reducerat summa lokalhyror med 9.324 tkr (9.297 tkr år 2017). Samma reduktion finns i not 3 avseende kostnader för reparation, skötsel och administration.

Förfallotider lokalhyresavtal

MKR
2019 5
2020 21
2021 14
2022 22
2023 19
2024 155
236