Uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2018 års verksamhet utgör det andra året i bolagets Strategiplan 2020. Vägen mot vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål vilka kopplar an till bolagets övergripande strategier;

  • LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
  • LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi
  • LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell sammanfattas dessa mål och 2018 års utfall. Därutöver tillkommer i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna samman­fattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och hållbarhetsredovisning.

Utifrån redogörelsen i års och hållbarhetsredovisningen för 2018 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen och ägardirektivet.

Långsiktiga mål 2018 2017 2016 2015
Nöjd Kund Index 84,0 % 83,4 % 82,4 % 83,8 % 83,6 %
Upprustning 1960- och 1970-talsområden 75 mkr per år 104 66
Direktavkastning på marknadsvärdet >3 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 %
Byggstart (bostäder) 250–300 330 423 293 345
Projektportfölj (bostäder) 1 500 2 100 1 500 1 100 1 190
Totalavkastning på marknadsvärdet Enl. bransch 13,6 % 6,9 % 6,2 %
Minska primärenergianvändning rel. 2013 55 % 2020 55 % 52 % 49 % 36 %
Minimerade avfallsvolymer och en fullständig källsortering av uppkommet avfall 60 % 2020 41 % i.u 46 % 45 %
Hem som möjliggör en hållbar livsstil/ lokaler med förutsättningar för en hållbar verksamhet 90 % 2020 91 %
Avkastning på totalt kapital >3 % 3,9 % 3,3 % 3,7 % 3,9 %
Redovisad synlig soliditet >18 % 24,9 % 24,4 % 24,8 % 25,4 %
Räntetäckningsgrad > 2 ggr 8,8 5 3,6 3,6