Not 27 Avsättningar

2018 2017
Särskild löneskatt hänförd till pension
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 0 0
0 0
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 40 29
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 5 5
Uppskjuten skatt avseende nedskrivning 0 -1
45 33