KASSAFLÖDESANALYS

(MKR)

Not 2018 2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 32 203 129
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
183 168
Betald skatt -28 -21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
358 276
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av varulager och pågående arbete
-1 0
Förändring av kundfordringar
-3 -1
Förändring av kortfristiga fordringar
67 -72
Förändring av leverantörsskulder
11 -22
Förändring av kortfristiga skulder
-9 60
Kassaflöde från den löpande verksamheten
423 241
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
-683 -557
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
-23 -10
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-706 -567
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 300 350
Utbetald utdelning
-1 -1
Ökning/minskning långfristiga skulder
0 5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
299 354
Årets kassaflöde
16 28
Likvida medel vid årets början
223 195
Likvida medel vid årets slut
239 223