Not 19 Andra långfristiga fordringar

2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 1 2
Tillkommande fordringar 8 0
Avgående fordringar 0 0
Omklassificeringar 0 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 1
Utgående redovisat värde 9 1