BALANSRÄKNING

PER 2018-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Not 2018 2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 5 509 5 277
Pågående nyanläggningar 15, 16 696 476
Maskiner och inventarier 17 102 6
Summa materiella anläggningstillgångar
6 307 5 759
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 1 1
Långfristiga fordringar 19 9 1
Summa finansiella anläggningstillgångar
10 2
Summa anläggningstillgångar
6 317 5 761
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 6 5
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 4
Övriga fordringar 27 85
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 16 25
Summa kortfristiga fordringar
50 114
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 21 19 13
Kassa och bank
239 223
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
314 355
SUMMA TILLGÅNGAR
6 631 6 116

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018 2017
EGET KAPITAL 22, 23, 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 25 23 25
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital
298 300
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 083 974
Årets resultat 150 108
Summa fritt eget kapital
1 233 1 082
SUMMA EGET KAPITAL
1 531 1 382
Obeskattade reserver 26 153 141
Avsättningar 27
Uppskjuten skatteskuld
45 33
Långfristiga skulder 28
Skulder till kreditinstitut 29 4 550 4 250
Övriga skulder 5 5
Summa långfristiga skulder
4 555 4 255
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
118 119
Aktuella skatteskulder
7 6
Övriga kortfristiga skulder 30 7 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 215 173
Summa kortfristiga skulder
347 305
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
6 631 6 116