Attraktiva hem

Lövsångaren 4: exteriört lyft för 84 lägenheter

Lövsångaren 4 består av 19 huskroppar som inrymmer 84 radhuslägenheter och en gruppbostad. Nu görs en rejäl renovering av husens yttre.

Sedan husen byggdes 1978–1979 har inte mycket underhåll genomförts. Nu läggs samtliga tak om och träpanel, fönster, fönsterdörrar samt ytterdörrar byts ut. Tegelfasadytor fogas om vid behov.

– Det främsta skälet till renoveringen är husens stora behov av underhåll. Vi har fått en hel del klagomål från hyresgästerna och när vi tittade närmare på husen bestämde vi oss för att ta ett omfattande grepp, säger fastighetsingenjör Timo Lövgren.

Renoveringen beräknas ge hyresgästerna en förbättring av boendemiljön. Underhållet är även välbehövligt för byggnaderna i sig.

– Under renoveringen gör vi husen mer lufttäta, förbättrar tilluften och gör viss tilläggsisolering samt sätter in nya fönster. Då kan vi hushålla med energin bättre än vi kan i dag, säger Timo Lövgren.

Varje lägenhet renoveras under fem arbetsdagar och det tar sju till åtta veckor att renovera varje huskropp. Allt beräknas vara färdigt runt årsskiftet 2019/2020.

Det som kommer att märkas mest utåt är dels de nya taken och dels de nya träfasaderna. Exakt hur mycket energiförbrukningen i lägenheterna kommer att påverkas vet man ännu inte, men via en täthetsprövning som görs i en lägenhet både före och efter arbetet skapas en indikation.

Vad har varit den största utmaningen?

– Det har varit att hitta tekniska lösningar för att kunna bibehålla fasadens tekniska utseende och även hitta kulörer som överensstämmer med de som användes när husen byggdes.

Varför är det viktigt med underhåll?

– För det första är det viktigt för boende­standarden. Vi vill skapa trygghet, trivsel och en även komfortförbättring i det här specifika fallet. För det andra har vi på lång sikt igen de här åtgärderna; det rör sig om långsiktiga investeringar som stärker värdet på vårt fastighetsbestånd. Underhållet gör att husen håller längre.

Fakta

Våra åtgärder för en sund och säker inomhusmiljö:

  • Kontinuerligt underhållsarbete, till exempel byte av ventilationsaggregat.
  • Regelbundna ventilationskontroller och uppmuntrar hyresgästerna att hålla ventiler öppna och rengöra filter.
  • Stickprov på varmvattentemperatur och datoriserad övervakning av varmvattentemperatur i värmecentraler.
  • Korttids- och långtidsmätningar av radon.
  • Sanering vid förekomst av asbesthaltigt material.
  • Inventering och sanering av PCB vid ombyggnad.
  • Belysningsåtgärder i trapphus och källare med mera.
  • Förebyggande brandskyddsarbete.
  • Informerar alla hyresgäster om regler kring förvaring av brandfarliga varor.
  • Åtgärder vid felanmälan från hyresgäster.