Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 083 125 124
årets vinst 150 264 001
1 233 389 125

disponeras så att

utdelning till aktieägare 1 339 474
i ny räkning överföres 1 232 049 651
1 233 389 125

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,48 procent (snittvärde av 2018 års statslåneränta 0,48 procent + 1 procent) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 339 474 kr. Sammanlagt motsvarar det cirka 11 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 1 procent av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.