Skapa ett bättre Lund

Ett stort steg mot
fossilbränslefrihet

Sedan april 2018 värms merparten av LKFs lägenheter upp helt fossilfritt, via fjärrvärme. Det innebär ett stort steg närmare miljömålet om att vara helt fossilbränslefria år 2020. Under 2019 intensifieras arbetet med att ersätta gasen i Södra Sandby och Revinge med fossilfria energilösningar.

– Under 2017 drogs fjärrvärmenätet ut till Dalby och under 2018 har nätet byggts ut helt enligt plan. Allt har rullat på jättebra, så nu är alla LKFs fastigheter i Dalby anslutna till fjärrvärmenätet. Steg två av denna satsning var tänkt att rulla vidare till Södra Sandby, vilket ännu inte skett, säger Bertil Lundström, teknisk chef på LKF och förklarar:

– Kraftringen har inte velat dra fjärrvärme till Södra Sandby, men har nu omprövat sitt beslut. Tillsammans med dem och kommunen har vi därför bildat en styrgrupp som tittar på olika energilösningar för Södra Sandby. I september 2019 ska både en rapport och ett beslutsunderlag finnas framme.

Fasa ut gas

Parallellt med detta ses även liknande lösningar över för Revinge. Fastigheterna här värms i dag upp via gas, som ska fasas ut. Fjärrvärme blir för kostsamt, men alternativ som vätgas i kombination med solceller eller ett eget pelletsverk diskuteras. Även här gäller det att ha både planering och en strategi klar till 2020.

Ett annat av LKFs mål när det gäller energi är att minska inköpt energi med en kilo­watt-­timme per kvadratmeter och år fram till 2020. Det handlar alltså om den värme som används för uppvärmning och varmvatten.

– Vi har i dag kommit långt med vår energieffektivisering; mellan 2007 och 2017 minskade vi till exempel med 21 procent, så det finns inte längre så mycket kvar att plocka. Det här målet blir tufft att klara, men vi klarade det 2018 och kommer att arbeta vidare för att hitta ytterligare besparingsåtgärder, säger Bertil Lundström.

Nytt elavtal

En annan avgörande faktor för att effektivisera och göra energiförbrukningen mer hållbar är det nya elavtal som LKF slutit, som börjar gälla från och med 2019. Avtalet bygger på att LKF löpande köper den el som bedöms mest hållbar, det vill säga sol- eller vindenergi.

– Vad som dessutom spelar stor roll är att alla anställda på LKF och våra hyresgäster tillsammans arbetar för att vi ska leva mer hållbart och sänka vår energiförbrukning. Vi ser till exempel att i de lägenheter där vi inför individuell varmvattenmätning så minskar förbrukningen. Medvetenheten ökar hos allt fler och under de senaste åren tycker jag det känns som att många bitar börjar falla på plats, säger Bertil Lundström och avslutar:

– Vi inom Teknisk Service får också en allt mer kompetent personal inom området, vilket också har en stor påverkan. Det är en styrka att ha egen personal med god känne­dom om och känsla för våra fastigheter.

Fakta

COOL DH är ett EU-projekt som utvecklar nya fjärr­värmelösningar utifrån lågtempererad fjärrvärme. Brunnshög kommer att få världens största lågtempererade fjärrvärmenät (på 65 grader). För LKFs del är projektet kopplat till Xplorion, som kommer att fungera som en demonstrations­an­lägg­ning och tillsammans med andra fastig­heter ta tillvara spillvärme från MAX IV och ESS. Det varma vattnet skickas vidare till de värmeväxlare som finns i varje lägenhet. Värmeväxlarna har en mätare för varmvatten och en för värme, som gör att de boende kan följa och styra sin energi­förbrukning.

Miljömål 2018 – 2020

PRIMÄRENERGI

Varför är detta viktigt för oss?

Vårt fokus är hur effektivt vi använder energin i våra fastigheter, men även hur den energi vi använder är tillverkad. Frågan är viktig ur såväl miljöperspektiv som ekonomiskt perspektiv då posten är vår största, både när det gäller direkt klimatpåverkan och driftskostnader. Genom att ha fokus på primärenergianvändning tar vi ansvar för vår energianvändning ur ett helhetsperspektiv och satsar på bland annat solceller.

Hur arbetar vi?

  • Genom att låta vår strävan mot en minskad primärenergianvändning styras av såväl miljö­mål som ett kontinuerligt underhållsarbete. Energiförbrukning rapporteras i Vitec Energi.
  • Genom att välja rätt energislag även i nyproduktion minskar primärenergianvändningen.
  • Genom att kontinuerligt föra en dialog med våra energileverantörer och därmed få dem att aktivt arbeta med att sänka primärenergitalet.
  • Genom att fortsätta med vårt framgångsrika energispararbete och än mer involvera våra hyresgäster i detta, exempelvis genom att minska på varmvattenförbrukningen och alltid tvätta med fulla maskiner i tvättstugan.
  • Genom att ha egen anställd personal med hög kompetens inom energieffektiviserings­området.

Hur har det gått 2018?

Ett av våra övergripande miljömål för perioden 2018–2020 är att minska primärenergianvänd­ningen i våra fastigheter med 55 % (jmf år 2013). Under 2018 har primärenergianvändningen minskat med 55 % jämfört med 2013. Resultatet kommer delvis från energieffektiviseringsarbete, en minskning från 135 kWh/m2 år 2017 till 128 kWh/m2 år 2018*. Målsättning mot år 2020 är att minska med ytterligare1 kWh/m2 och år. Resultatet kommer även av ökad andel fossilbränslefria energikällor, 98,8 % (96,5 år 2017) i uppvärmning år 2018. Målsättning mot år 2020 är 100 %. Även ökad egen förnybar energiproduktion bidrar, 997 916 kWh år 2018 (1031 MWh år 2017). Målsättning mot år 2020 är 1 700 MW installerad effekt.

* Föreliggande förbrukningssiffror avseende 2018 baseras i förekommande fall på prognostiserade data där utfall saknas.