Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017
Räntekostnader 40 60
Förlustreservering/återföring räntederivat 8 6
Borgensavgift Lunds kommun/övriga finansiella kostnader 9 8
Övriga finansiella kostnader 0 0
57 74