Not 5 Övriga externa kostnader

2018 2017
Arvode för juridiska åtgärder 0 0
Avskrivning hyres- och kundfordringar 1 1
Skadekostnader 13 10
Hyreskostnader p-plats och garage 2 2
Ersättning till Hyresgästföreningen 3 3
Antennavgift, kabel-tv 7 6
Avgifter samfällighetsföreningar, arrende 1 1
Vidarefakturering 3 0
Övriga externa kostnader 5 6
36 30