I vår värld

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

VD har ordet

Gemensamt framåt med kunden i centrum

Läs mer

attraktiva hem

ATT TRIVAS HELT ENKELT

LKF erbjuder väl underhållna bostäder och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö; något vi ser som en viktig grund för att skapa trygghet och trivsel. Under 2018 har en rad insatser gjorts när det gäller såväl delaktighet, boinflytande som ombyggnads- och underhållssatsningar.

Läs mer

BYGGA FLER BOSTÄDER

FORTSATT HÖG BYGGTAKT

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Målet är att ha en projektportfölj som innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2018 har byggandet fortsatt ligga på en hög nivå.

Läs mer

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

LKF – EN VIKTIG SPELARE I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Cirka 20 000 av Lunds invånare, eller var sjätte Lundabo, bor i någon av LKFs 10 000 lägenheter. Runt 8 700 sökte under årets sista kvartal någon av de 200 lägenheter som var lediga då. Våra medarbetares vardag handlar om att skapa fler och bättre hem. Allt LKF gör är en viktig kugge i arbetet med att skapa ett bättre Lund, ur såväl ekonomisk som social och ekologisk synpunkt.

Läs mer

”Resultatet av 2018 års kundenkät visar på stora förbättringar. Serviceindex har ökat med en hel procentenhet från 82,4 till 83,4 procent. Vi är mycket glada och stolta över det betyget!”

GUNILLA FLYGARE, AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF

ATTRAKTIVA HEM

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET VIA ODLINGSGRUPPER

Ett sätt att som hyresgäst få inflytande över sin utemiljö är att vara med i en odlingsgrupp. På Väster i Lund var man tidigt ute, Norra Fäladen har också en odlingsgrupp och under hösten har det startats en på Linero.

Läs mer

BYGGA FLER BOSTÄDER

FÖR ETT TÄTARE OCH MER HÅLLBART LUND

Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning har goda möjligheter att påverka dagens och morgondagens Lund. Han har ett stort engagemang för samhällsutveckling och bidrar gärna till att skapa ett bra samhälle för dagens och morgondagens unga.

Läs mer

BYGGA FLER BOSTÄDER

FORTSATT HÖG BYGGTAKT 2018

Trots något färre byggstartade lägenheter än beräknat så har byggtakten inom LKF varit hög under 2018. 352 lägenheter färdigställdes medan 330 byggstartades i fyra olika projekt, däribland innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög.

Läs mer

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

BOSTAD FÖRST – DÄREFTER STÖD ATT LÖSA ANDRA PROBLEM

Sedan 2016 genomförs ett försök med modellen Bostad Först i Lund, i ett samarbete mellan kommunen och LKF. Ambitionen är ett led i arbetet att minska hemlösheten. Efter en utvärdering under 2018 kommer satsningen att fortsätta, med vissa justeringar.

Läs mer

”Vi ska möta alla på de sätt och på de tider som passar dem bäst, så tror jag att vi bäst hjälper kunden.”

FREDRIK MILLERTSON, VD