Attraktiva hem

Gemensam vandring för ökad trygghet

Varje år arrangeras en rad trygghetsvandringar inom LKFs områden. I oktober var det Norra Fäladens tur. I samarbete med representanter från polisen och kommunen arrangerades en kvällsträff på Fäladsgårdens fritidsgård.

Varje verksamhet fick inledningsvis möjlighet att presentera sin verksamhet och berätta hur de arbetar förebyggande för att öka tryggheten. Därefter gjordes en vandring med de hyresgäster som ville följa med, med möjlighet att peka på åtgärder som skulle kunna höja tryggheten.

– Vi har ett ansvar för att arbeta tillsammans med olika aktörer och våra hyresgäster för att uppnå LKFs tre mål. Min roll är att utveckla området så att det är tryggt, väl underhållet samt rent och snyggt, säger Dennis Belec, områdesvärd på Norra Fäladen.

Trygghet/trivsel

Varför är detta viktigt för oss?

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende anser vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Hur arbetar vi?

  • Genom att basera aktiviteter för ökad trygg­het och trivsel på resultatet i kundenkäten.
  • Genom att erbjuda hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
  • Genom samverkan med Hyresgästföreningen, bland annat om hyressättningsmodellen (Lundamodellen).
  • Genom att skapa en hög tillgänglighet till vår personal i bostadsområdena.
  • Genom bosamråd/bostadsmöten tillsammans med lokala hyresgästföreningar.
  • Genom att skapa möjlighet för delaktighet i exempelvis planering av utemiljöer

Hur har det gått 2018?

Flertalet bosociala aktiviteter, bland annat koppling till odling, har genomförts i våra
bostadsområden, i samverkan med de lokala hyresgästföreningarna. En odlingsgrupp har bildats på Linero. Trygghetsvandringar har genomförts i flera bostadsområden. Möjligheter för hyresgästerna att vara delaktiga i bland annat anläggandet av Världens trädgård på Linero. Uppstart av införande av nyckeltuber för ökad säkerhet. Beslut taget om krav på hemförsäkring för alla nya hyresgäster. Fortsatt arbete med införande av Huskurage, bland annat genom utbildning för både medarbetare och förtroendevalda i hyresgästföreningen om våld i nära relationer.

Kundenkäten visar att 77,6 % (71,3 %) av kunderna är nöjda med att åtgärder genomförts till följd av deras synpunkter. Målsättning år 2020: 80 % nöjdhet.

Kundenkäten visar även att 83,4 % (82,4 %) av kunderna är nöjda med vår service, 80,7 % (80 %) känner sig trygga och 90,6 % (90,9 %) trivs hos LKF.

Målsättning år 2020: 81,4 % trygga, 93,7 % trivs.

(Siffrorna inom parentes anger resultat från 2017 års kundenkät.)

Fakta

Lundamodellen är en modell för hyressättning av bostäder som bygger på en bedömning av bruksvärdet. Varje bostad värderas med utgångspunkt från ett antal egenskaper som LKF, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om. Skillnader i dessa egenskaper avspeglar sig i skillnader i hyra.