Not 11 Bokslutsdispositioner

2018 2017
Avsättning till periodiseringsfond -43 -17
Återföring från periodiseringsfond 31 29
-12 12