Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018 2017
Upplupna intäkter 6 16
Förutbetalda kostnader 10 9
16 25

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier,
systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.