Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Lund den 28 februari 2019

Mattias Olsson
Ordförande

Kerstin Lindbom

Göran Brinck

Manaf Sababi

Lars V Andersson

Ingrid Malmqvist Norin

Kerstin Rosendahl

Fredrik Millertson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2019

 

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 20 mars 2019

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor