Not 14 Markanläggningar och markinventarier

2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 17 10
Färdigställt under året 27 6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 17
Ingående avskrivningar -8 -7
Årets avskrivningar -2 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 -8
Utgående redovisat värde 34 9