Not 25 Uppskrivningsfond

2018 2017
Belopp vid årets ingång 25 26
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -2 -2
Belopp vid årets utgång 23 25