Not 23 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr) 2018-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 1 083 125 124
årets vinst 150 264 001
1 233 389 125

Disponeras så att:

utdelning till aktieägare 1 339 474
i ny räkning överföres 1 232 049 651
1 233 389 125