Not 17 Maskiner och inventarier

2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 33 47
Inköp 6 3
Färdigställt under året 94 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -16
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 131 33
Ingående avskrivningar -28 -40
Försäljningar/utrangeringar 2 16
Årets avskrivningar -4 -3
Utgående ackumulerade avskrivningar -30 -28
Utgående redovisat värde 102 6

Färdigställt under året avser temporära bostäder på annans mark.