Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018 2017
Ingående balans 476 636
Under året nedlagda kostnader 704 520
Färdigställt under året -484 -680
696 476