En del av en
större helhet

 

LKF har tre övergripande mål: att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. I denna kombinerade års- och hållbarhetsredovisning berättar vi om vårt integrerade hållbarhetsarbete. Under 2018 har vi även kopplat det vi gör mot FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Vår vision är en framtid med fler och bättre hem. Vi vet att hemmet är en väldigt viktig del av människors vardag och välmående. Vår grundläggande affärsidé innebär att vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och hyres­lokaler i Lund, där god service och personligt inflytande för hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende. Vår affär baseras på att vi investerar, äger och förvaltar vårt fastighetsbestånd. Läs mer om vår affärsmodell i illustrationen här intill.

För tredje året i rad väljer vi att ta fram en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Den är upprättad i enlighet med GRI Standards (Global Reporting Initiative) och lagkravet i Årsredovisningslagen om att redovisa en hållbarhetsrapport. Vi vill skapa dialog och engagemang samt samverka med våra intressenter. Under 2019 kommer vi därför att öka arbetet med att sprida innehållet i redovisningen, i olika kanaler och till fler målgrupper.

Tre övergripande mål

Eftersom vår verksamhet styrs av tre övergripande mål har vi valt att låta de tre dimen­sionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk) utgöra en naturlig del av dessa. I korthet är de viktigaste hållbarhets­frågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

  • Erbjuda attraktiva hem: Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyresgäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.
  • Bygga fler bostäder: Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lund.
  • Skapa ett bättre Lund: Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

SAMVERKAN

I arbetet med att uppnå våra övergripande mål samverkar vi och är beroende av flertalet aktörer: våra hyresgäster men även till exempel entreprenörer för både byggprojekt och underhållsarbete. Hållbarhetsaspekter, såväl positiva som negativa, finns att beakta i våra leverantörsled. Vi styr och följer upp dessa i såväl gemensamma utvecklingsprojekt som i formulerade villkor i förfrågningsunderlag vid upphandling och till­hörande revision.

Exempel på vår samverkan redovisas på flera ställen i texter i denna rapport, men redovisning av nyckeltal avgränsas till att endast omfatta LKFs verksamhet, med undantag för nyckeltal för källsortering som återger våra hyresgästers sortering av sitt avfall.

VÅR VÄRDEKEDJA

Vår affärsmodell och dess koppling till vår värdekedja
Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels den grundläggande affären där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyres­gästen ska innebära ett bekymmersfritt och hållbart boende. Dels investerar, äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Det medför att vi även har stora tillgångar, som utgör en kapitalplacering för kommunen som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras av de två sidorna i vår värdekedja.