Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018 2017
Ingående värde 1 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 1
Ingående värde 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 1 1

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.