Granskningsrapport för år 2018

Till fullmäktige i Lunds kommun
Till årsstämman i Lunds Kommuns fastighets AB
Org nr 556050-4341

 

Jag, av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har en granskning av upphandlingsprocessen genomförts av hur väl Lunds Fastighets AB upphandlar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Granskningen visar att LKF i alla väsentliga delar upphandlar i enlighet med LOU, samt att bolagets interna styrdokument och riktlinjer är ändamålsenligt utformade. I granskningen finns noterat ett par utvecklingsområden. Rapporten har överlämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

 

Lunds kommun 2019-03-20

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor