Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning Räntesats Lånebelopp 2018 Andel av lån
< 3 månader 0,30 % 2 012 47 %
< 1 år 1,51 % 300 7 %
< 2 år 3,12 % 250 6 %
< 3 år 0,87 % 300 7 %
< 4 år 0,20 % 100 2 %
< 5 år 0,47 % 300 7 %
> 5 år 1,15 % 1 050 24 %
Summa nettoskuld
4 312 100 %
Koncernkontolikviditet
238

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är säkerställda med kommunal borgen, 1 800 mkr. Certifikatslånen om 500 mkr och obligationslånen om 2 250 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 069 mkr.