Skapa ett bättre Lund

Primärenergianvändning (MWh)

Not. Resultatet kommer av energieffektiviserings­arbete både avseende värme och el. Även ökad andel fossilbränslefria energikällor för uppvärmning bidrar, samt ökad egen produktion av förnybar energi.

Mål 2017: Minska till 63 360 MWh (25 % jmf med år 2013)

Mål 2020: Minska till 37 675 MWh (55 % jmf år 2013)

* Minskat 55 % jmf med år 2013

El (kWh/kvm)

Not. 100 % av elen kommer från förnybara energikällor (Bra Miljöval el enligt Svenska Naturskyddsföreningens märkning). Bakom resultatet ligger bland annat energieffektivi­serings­åtgärder kopplat till belysning och installation av nya energisnåla fläktar.

Egen förnybar energiproduktion (MWh)

Mål 2017: 450 MWh/år

Mål 2020: Installerad effekt solceller 1700 kW~1700 MWh

* Varav 902,7 MWh från solceller och 95,2 MWh från vindkraft. Data saknas för producerade MWh solvärme pga mätarfel.

VATTEN (liter/ m2)

Not. Den varma sommaren 2018 är troligtvis orsaken till något ökad vattenförbrukning.

Laddstolpar för laddning av elfordon

Antal offentliga laddplatser (3 laddstolpar med 2 laddplatser vardera): 6 (8)

Antal privata laddplatser för hyresgäster vid våra fastigheter: 12 (10)

Andel miljöfordon i vår verksamhet (%)

Not: Totalt antal fordon var 48 st. år 2018. Exklusive traktorer och arbetsmaskiner.

Mål år 2020: 100 %

Värme (kWh/m2)

Not: Den minskade energiförbrukningen kan förklaras genom; 

  • Helårseffekt för 2018 av tidigare uppstartade energibesparingsprojekt.
  • Nyrekryterad kompetent personal inom området har under året bidragit stort.
  • Installation av egen väderstation under 2017 har under 2018 bidragit fullt ut.
  • Lägre behov av uppvärmning av varmvatten pga hög sommartemperatur.

Mål 2017: Minska till 135,8 kWh/m2

Mål 2020: Minska till 132,8 kWh/m2

Varifrån kommer värmen i elementen

Totalt  98,8 % (96,5) förnybara/återvunna energikällor
(Mål 2020: 100 % förnybara/återvunna energikällor)