Not 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2018 2017
Medelantalet anställda
Kvinnor 80 68
Män 141 137
221 205
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 1
Styrelse 1 0
Övriga anställda 92 86
94 87
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 0 1
Pensionskostnader för övriga anställda 12 10
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 30 28
42 38
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 136 126
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 1 1
1 1

Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell pensions­försäkring för VD motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsägningstiden är 6 månader från VD:s sida, då får företaget skilja VD från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp VD från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. VD har rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2018 2017
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 33 %
Andel män i styrelsen 71 % 67 %
Andel kvinnor bland övriga
ledande befattningshavare
22 % 33 %
Andel män bland övriga
ledande befattningshavare
78 % 67 %