Not 13 Byggnader och mark inkl. byggnadsinventarier

2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 7 620 6 933
Inköp 13 31
Försäljningar/utrangeringar -12 -18
Färdigställt under året 363 674
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 984 7 620
Ingående avskrivningar -2 376 -2 227
Försäljningar/utrangeringar 8 6
Årets avskrivningar -164 -156
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 532 -2 376
Ingående uppskrivningar 25 26
Årets avskrivningar på
uppskrivet belopp
-2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 23 25
Ingående nedskrivningar 0 -8
Återförda nedskrivningar 0 8
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 5 475 5 268
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 5 475 5 268
Verkligt värde 13 124 11 536
Bokfört värde byggnader 4 952 4 758
Bokfört värde mark 524 510
5 475 5 268