Rapport över förändringar i eget kapital

(MKR)

Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2017-01-01 120 181 973 1 275
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond
-2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld
0 0
Årets resultat 108 108
Ingående eget kapital 2018-01-01 120 180 1 082 1 382
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond
-2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld
0 0
Årets resultat 150 150
Summa totalresultat
-2 151 149
Utgående eget kapital 2018-12-31 120 178 1 233 1 531

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.