Not 8 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017
Avskrivning maskiner,
fordon och inventarier
4 3
Avskrivning markanläggning 1 1
Avskrivning byggnader 166 157
Utrangering byggnader 4 12
Återföring nedskrivning
byggnad
0 -8
Avskrivning markinventarier 1 0
175 165