Attraktiva hem

Nystartat samarbete om ekosystemtjänster

LKF har under 2018 inlett ett samarbete med Lunds kommun och några hyresgäster, i syfte att inventera och värdera befintliga ekosystemtjänster. Ambitionen är att skapa värden för såväl fastighetsägare som hyresgäster och miljön.

Projektet, som kallas ”Västers vilda liv” och förväntas pågå i fyra år, har sökt och fått LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningar) från Naturvårdsverket. I dessa medel finns pengar avsatta för att även hyres­gäster ska kunna medverka i projektet. Från kommunens sida är det medarbetare från avdelning Park- och Natur på Tekniska förvaltningen som deltar i arbetet.

I september genomförde LKF, kommunen och några av LKFs hyresgäster en natur­värdes­inventering i bostadsområdet samt i Patrik Rosengrens park på Väster, tillsammans med en biolog.

– Rapporten från inventeringen visar vilka värden som finns i området när det gäller allt från insekter till träd och buskar.

Vi fick också några förslag på vad som skulle kunna göras för att främja den biologiska mångfalden, men även åtgärder för att stärka trygghet och trivsel, säger Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF.

Under 2019 kommer resultatet från rapporten att diskuteras gemensamt och eventuella förslag på åtgärder kommer att tas fram. En modell för hur den här typen av arbete kan gå till ska också arbetas fram, så att den kan användas på fler av LKFs områden.

Fakta

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.