Medarbetare

Trygga ledare skapar engagerade medarbetare

LKFs nye HR-chef ser engagerade och nöjda medarbetare som en viktig framgångsfaktor. För att uppnå det behövs trygga och tydliga ledare, för att skapa förutsättningar för personalen att utvecklas. Under 2018 har förberedelser för en vidareutvecklad ledarutbildning därför påbörjats.

– Som ny på LKF har jag inledningsvis ägnat mig åt att inventera vad som är gjort inom HR på företaget, för att bilda mig en uppfattning om var vi står i dag. Under 2017 genomfördes ett ledarutvecklingsprogram, som vi nu ska bygga vidare på för att kunna satsa på medarbetarskapet, säger Jörgen Ljung, som började sitt nya uppdrag den 1 november. Han tillägger:

– Medarbetarskap är grunden i vår verksamhet. Engagerade medarbetare driver, tillsammans med sina chefer, verksamheten framåt.

Jörgen Ljung vill även lyfta daglig vidare­utveckling, i dialog med kollegor och chefer. Att lära av varandra i vardagen och att dela med sig av kunskap är sådant som är lätt att glömma bort, men som utgör en viktig del av arbetet.

Klimatsmarta med tydliga värderingar

När det gäller att anställa nya medarbetare finns det ett antal faktorer som påverkar hur människor väljer arbetsgivare. Det som bland annat kan locka en yngre målgrupp är företag som är klimatsmarta, stabila och har tydliga värderingar.

Ett led i arbetet att göra LKF synligt för en yngre målgrupp är Framtidsvalet; en webbsida och broschyr för ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet, redo att välja utbildning och yrke. Här är LKF ett av de skånska företag som visar upp vilka jobb och karriärmöjligheter som ryms inom före­taget. Att delta i utbildningsmässor och arbetsmarknadsdagar, för att presentera företaget som en framtida arbetsgivare, är en annan återkommande del i LKFs långsiktiga rekryteringsarbete.

– Vi har också i några år stöttat Musikhjälpen. När arrangemanget i år hölls i Lund valde vi att vara mer aktiva och synliga. Ett av våra värdeord är mänsklig och Musik­hjälpen känns därför som ett naturligt sammanhang för oss, speciellt med årets tema: Alla har rätt att funka olika, säger Jörgen Ljung.

Utbildningar och flyttförberedelser

Bland de utbildningar som genomförts under 2018 (läs mer i faktarutan nedan) kan bland annat nämnas en påbörjad arbets­miljöutbildning, som erbjudits till alla chefer. Under 2019 är tanken att den ska byggas på och göras mer omfattande samt då vända sig till både skyddsombud och chefer. Under 2018 har företagets arbetsmiljörutiner också utvecklats och uppdaterats, synliga på företagets intranät.

Något annat som präglat 2018 är det arbete som dragits ingång för att förbereda flytten till LKFs nya kontor, planerad till 2021 eller 2022. En projektgrupp med kompetenser inom digitalisering, HR, kommunikation och hållbarhet har skapats. Tillsammans med befintlig arbetsgrupp och kommande sådana kommer de att förbereda flytten. Det nya kontoret på Brunnshög kommer att bli aktivitetsbaserat, vilket kommer att påverka både kontorets utformning och de anställdas sätt att arbeta. Tanken är att tidigt i planerings­arbetet fånga upp så många tankar och reflektioner som möjligt från medarbetarna.

Förebyggande arbete

HR-enhetens eget arbete består i grunden av arbete med medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning samt en rad arbetsprocesser kopplade till detta. En av dem är att arbeta förebyggande för att undvika sjukskrivningar. Under 2017 steg siffran något när det gäller utmattningssyndrom bland kvinnliga tjänstepersoner. Ett sätt att under 2018 fånga upp denna fråga var via de fyra workshops som arrangerades tillsammans med företagshälsovården, om balans i livet och mindfulness.

En annan process som inletts under 2018 är arbetet med att digitalisera HR-enheten, framför allt anställningsavtalen, men även att skapa ett digitalt utbildningsregister. Planer på att utveckla det digitala stödet med all information för introduktion av nyanställda finns också. En önskan om att skapa struktur och tydlighet löper som en råd tråd genom dessa satsningar.

Värderingar och etiskt uppförande

Ett av LKFs värdeord är pålitlig. Alla ska kunna lita på LKF och känna sig trygga med att de uppgifter företagets representanter lämnar är korrekta. Ett konkret exempel är bostadskön, där alla ska känna att den hanteras korrekt. LKF har en policy för mutor och bestickning, som alla nyanställda introduceras till och som tas upp i samband med utvecklingssamtalet.

LKF har även en policy mot kränkande särbehandling, där ytterligare ett värdeord har sin bas, nämligen mänsklig. Alla människors lika värde är en självklarhet för LKF och påverkar vårt sätt att möta och bemöta alla hyresgäster lika, oavsett bakgrund. Inga incidenter har inträffat under 2018.

En nyhet för 2018 är den visselblåsarfunktion som Lunds kommun inrättat (läs mer i faktarutan här intill). Utöver denna nya funktion är rutinen att vända sig till närmaste chef om missnöje av något slag uppstår, eller till chefens chef. HR-avdelningen och de fackliga organisationerna är nästa steg.

Bolaget växer

Under 2018 har LKF växt och fått ett antal nya medarbetare. I slutet av december var 230 personer tillsvidareanställda i bolaget, inklusive vikarier. Motsvarande siffra för december 2017 var 218 personer. Personal­omsättningen har också ökat något och ligger på 12 procent.

– Det här följer den allmänna trenden i samhället. Personalrörligheten ligger över lag högt just nu. Ju yngre medarbetare man har, desto större brukar rörligheten vara, säger Jörgen Ljung.

Vid nyanställningar kommer frågan om mångfald alltid upp.

– Inför varje rekrytering tittar vi på hur sammansättningen i den aktuella arbetsgruppen ser ut. Utöver de krav som ställs på tjänsten så strävar vi efter ökad mångfald. Det här är dock inget vi löser på kort sikt; men en ökad mångfald bland medarbetarna är något vi arbetar med löpande och långsiktigt, för att bättre kunna spegla samman­sätt­ningen hos våra hyresgäster, säger Jörgen Ljung.

Sjunkande sjukfrånvaro

LKF har sedan länge en policy och tydliga rutiner för hur alla ska agera när det gäller arbetsskador, frånvaro och dödsolyckor. Inga olyckor har rapporterats under året och alla inplanerade skyddsronder har utförts. Dessutom har alla skyddsombud vidareutbildats, för att öka kunskapen ute i verksamheten och skapa trygghet bland medarbetarna.

– Sjukfrånvaron inom LKF ligger på en normal nivå och är under 2018 något minskande, vilket känns positivt. Vi har stort fokus på arbetsmiljö och riskbedömningar, vilket kan vara en anledning till att vi minskat våra långtidssjukskrivningar. Möjligen kan även vårt rehab-arbete vara en förklaring till att några av våra deltidssjukskrivna medarbetare under året kunnat gå upp i arbetstid, säger Jörgen Ljung.

”Vi har stort fokus på arbetsmiljö och riskbedömningar, vilket kan vara en anledning till att vi minskat våra långtidssjukskrivningar. ”

Antal anställda:

230

Nyanställda:

38

Varav 7 på nya tjänster

Personalomsättning

12%

Sjukfrånvaro:

4,7%

Fakta 2018

 

Antal anställda: 230

Nyanställda: 38 (varav 7 på nya tjänster)

Personalomsättning: 12 %

Sjukfrånvaro: 4,7 %

 

Exempel på genomförda utbildningar 2018:

  • Utbildning i avfallshantering (via LRV), för fastighetsarbetare.
  • Utbildning i hot och våld (frivillig utbildning), tillgänglig för alla anställda.
  • Arbetsmiljöutbildning, för alla chefer.

Exempel på utbildningar som planerats 2018, för genomförande under 2019:

  • Brandutbildning (via Räddningstjänsten), för alla ute i verksamheten.
  • Utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning), för alla medarbetare och chefer.

LKFs två personaldagar för all personal innehöll föreläsningar om:

  • Lust och motivation.
  • LikaOlika, om diskriminering.

Fyra workshops om balans i livet och mindfulness har arrangerats, fritt för alla anställda att delta i.

Ny visselblåsarfunktion

Under 2018 inrättade Lunds kommun en visselblåsarfunktion, för alla anställda inom Lunds kommun och dess helägda bolag. Här kan alla, anonymt och digitalt, anmäla situationer på arbetsplatsen där man upptäcker att det inte står rätt till och man känner att det är svårt att prata om det som hänt med närmaste chef eller någon annan lämplig person på LKF. Det kan till exempel handla om arbetsmiljö, diskriminering, trakasserier, mutbrott, bokföringsbrott eller annat som kan påverka företagets eller andra personers liv och hälsa negativt. Det digitala anmälningsformuläret går direkt till en extern och oberoende part, Greys Advokatbyrå i Stockholm. De går igenom anmälan och funderar och föreslår vilka åtgärder som bör vidtas.