Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

2018 2017
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 29 29
Justering avseende tidigare år 0 1
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 12 0
Totalt redovisad skatt 42 31

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

Avstämning av effektiv skatt

2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt
192 139
Skatt enligt gällande skattesats 22 -42 22 -31
Ej avdragsgilla kostnader
0 0
Ej skattepliktiga intäkter
0 1
Skatteeffekt av
schablonränta på
periodiseringsfond
0 0
Skatteeffekt på
återlagd nedskrivning
0 1
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag
13 -1
Redovisad effektiv skatt 22 -29 21,2 -29