Gemensamt framåt

– Med kunden i centrum

Efter att ha varit vd på LKF sedan den 1 oktober 2018 konstaterar jag att den positiva känsla jag fick från start fortsätter att vara stark. Jag har mött väldigt många engagerade människor, både inom och utanför företaget, som gärna vill vara med i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Under 2018 har vi lyckats väl med vår nyproduktion, med som mest runt 1 000 lägenheter under produktion. Vi bygger mycket och vi bygger bra. Vi är också på god väg att nå vårt mål om att vara helt fossilbränslefria till 2020. Det ekonomiska resultatet är starkt; vi når de mål vi satt upp i vår budget. Sist, men verkligen inte minst, har vi en stolt och engagerad personal, som utgör en trygg ryggrad i bolaget.

Min drivkraft framåt är att än tydligare lyfta fram kunden i organisationen. Arbetet med detta har inletts och kommer att fortsätta under 2019. Vi kommer också att skruva till de sista detaljerna på den organisations­förändring som gjordes för några år sedan, med ett ännu tydligare kundperspektiv.

Kunden i centrum

Kunden ska vara i centrum, med en enkel väg in till LKF. Vi ska möta alla på de sätt och på de tider som passar dem bäst, så tror jag att vi bäst hjälper kunden. Som jag ser det är det vårt uppdrag att tjäna kunden, att skapa fler hem i Lund och att det ska ske i en bra och trivsam arbetsmiljö, där vi alla kan ha roligt på jobbet. Något jag hoppas ska sippra ut till våra kunder.

För att få medarbetarna att trivas är det viktigt att aktivt satsa på dem, bland annat genom att visa uppskattning och ge möjligheter till vidareutveckling. Genom att även bli bättre på att lyfta varandra hoppas jag att vi kan arbeta vidare på en än mer positiv och tillåtande attityd inom LKF.

Professionell och hållbar aktör

Min ambition är att vi ska skapa en bild av LKF som ett professionellt företag, som det är roligt att arbeta på. I arbetet med att rekry­tera och nå den yngre generationen tror jag att det är viktigt att vi även visar att vi är en proaktiv aktör som arbetar med hållbarhet, ur alla dess aspekter, utvecklar hela Lund samt deltar i lokala, regionala, nationella och internationella samarbetsprojekt.

När det gäller hållbarhet ur miljösynpunkt kan vi dela upp våra möjligheter att minska resurs- och energiförbrukningen i tre delar: för det första det vi förbrukar i våra befintliga fastigheter, för det andra de krav vi ställer i nyproduktion och för det tredje de resurser som våra hyresgäster förbrukar, till exempel i samband med transporter. Det som är enklast att påverka, och som vi också är bäst på, är att minska energianvändningen i våra fastigheter. Här kommer vi att vara helt fossilbränslefria till 2020.

När det gäller nyproduktion har vi än så länge bara utnyttjat några av de möjligheter som finns för att minska resurs- och energi­förbrukningen. Likadant är det när det gäller våra hyresgäster. Här har vi bland annat börjat erbjuda laddplatser, skapat cykelpooler och testat olika metoder som gör det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sina kostnader för förbrukning. Vi arbetar även med återbruk och återvinning i olika former, vilket vi ska fortsätta med. Men vi måste också erbjuda fler och bättre möjligheter för att minska transporterna. Här kan och måste vi absolut bli bättre!

För andra året i rad är LKF en del av Lunds kommuns satsning på gröna obligationer, ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Det kapital som kommunen lånar, och i sin tur vidareutlånar till LKF, viks helt åt finansiering av utvalda projekt. Under 2018 handlar det om Buller­byn och Hammocken; två projekt där vi vet att vi kan klara höga energikrav för ett hållbart byggande. LKF ser positivt på att fler investerare intresserar sig för gröna obligationer, så att vi tillsammans kan skapa ett hållbart Lund; hela vägen från ekonomi till genomförande och boende.

Försenade bostäder, två initiativ och en brand

Bland de händelser som sticker ut under året lyfter jag bland annat att vi, efter en kraftig försening, äntligen fått de temporära bostäderna klara och att 96 lägenheter för nyanlända nu är klara för inflyttning.

Vi har också ökat takten med att digitalisera vår verksamhet, med fokus på att skapa värde för kunden och effektivisera administrationen. Under 2018 blev vi en del i SABOs digitaliseringsinitiativ och mot slutet av året skrev vi också under SABOs klimat­initiativ, vars mål vi kommer att skruva på lite ytterligare, för att skapa tydligare utmaningar för oss. När Klimatinitiativets deltagare träffas 2019 kommer det att ske i Lund, helt i linje med vår ambition att vara en modern och synlig samhällsaktör.

Årets tråkigaste händelse var den brand som bröt ut i en lägenhet på Kollegievägen, i oktober. Analysen av varför branden bröt ut är ännu inte klar, men det vi för egen del bland annat noterar är att brandvarnaren i lägenheten fungerade, vilket bidrog till att de boende hann ta sig ut i tid. Ingen skadades fysiskt i branden. Många av de kringboende visade också stor generositet och hjälpsamhet. Vi på LKF blev än en gång påminda om vår viktiga roll att bidra till att så få bränder som möjligt inträffar. Vi behöver dock jobba mer med att sprida information om vad som kan göras förebyggande, men också vad man bör göra när en brand inträffar.

”Vi ska möta alla på de sätt och på de tider som passar dem bäst, så tror jag att vi bäst hjälper kunden.”

Leder elbrist till mer sol- och vindkraft?

Bland de händelser i omvärlden som påverkat oss vill jag nämna den nya budgeten som riksdagen antog i december, där investeringsbidraget för att producera hyres­rätter tas bort. Hur det kommer att påverka vår nyproduktion och våra kostnader vet vi inte än. En annan faktor som känns oroande är signalerna om att Skåne kan stå inför en effekts- och kapacitetsbrist när det gäller el. Detta talar allt mer för att vi framåt bör satsa på lokal­producerad el, i form av till exempel sol- och vindkraft.

Såväl utmaningarna som möjligheterna är alltså många. Vi har ett starkt tryck på våra bostäder och det är svårt att hinna bygga i den takt som efterfrågas, samtidigt som vi kan riskera att stå inför en effektbrist på el. Klimatets förändringar och en ökad digitalisering är andra faktorer som vi måste förhålla oss till. Och samtidigt måste vi lyfta fram kundens behov och fortsätta anpassa vår organisation efter detta. För att få fler att trivas hos oss tror jag också på ett fortsatt och intensifierat
arbete med boinflytande, något vi alla tjänar på.

Med tanke på den hittills korta tid jag varit i bolaget lämnar jag härmed över ordet till mina kollegor, som på de kommande sidorna berättar mer om vad som hänt under 2018. Redovisningen utgår från LKFs tre mål: att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. Nytt för i år är att vi integrerat FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling, vilket märks när du bläddrar i vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning. Trevlig läsning!

Lund i februari 2019

Fredrik Millertson, VD