Not 3 Tjänster och material

2018 2017
Utgifter för planerat underhåll
Bostäder 82 64
Lokaler 40 71
Gemensamt fastighetsunderhåll 26 49
Varav internt utfört underhåll -25 -30
123 153
Reparationer, skötsel och administration
Reparationer inkl material 43 51
Fastighetsskötsel 20 16
Städning 2 3
Parkeringstillsyn 0 0
Administration 28 26
94 96

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 231 (217) tkr. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 96 (237) tkr. Lekmannarevisionen får stöd av E&Y. Arvodet för lekmannarevisionen uppgick till 50 (50) tkr.