Skapa ett bättre Lund

”Vi måste möta människor och prata med dem, annars kan vi inte skapa förändring!”

Via en enkät och personliga möten med ett hundratal Linerobor vill LKF öka källsorteringen. Två underjordiska sorteringsanläggningar har under 2018 placerats ut i området och nu är ambitionen att öka användningen av dessa samt inte minst öka kunskapen om varför källsortering behövs.

Mohammed Odeh, anställd på ett nystartsjobb på LKF, var den som under sommaren genomförde enkäten. Han höll även några informationsmöten. När han upptäckte att dörrknackning inte fungerade valde han istället att ta sig till några väl valda platser i området.

– Jag stod bland annat vid källsorterings­anläggningen utanför ICA och den vid Världens trädgård, men också utanför moskén efter fredagsbönen. Eftersom området är mångkulturellt genomförde jag vissa intervjuer på engelska, andra på arabiska och vissa på svenska, berättar han.

Enkät via läsplatta

För att väcka intresse för enkäten och knyta en första kontakt började Mohammed ofta med att beskriva hållbarhetsfrågan globalt, tog sedan upp några generella frågor och undrade sedan om de personer han mötte kunde tänka sig att besvara några frågor, via hans läsplatta.

– När jag berättade att LKF satsar på de här frågorna, bland annat via investeringen i de nya sorteringsanläggningarna, så började de lyssna. Jag tror att vi måste öka medvetenheten om hållbarhet i stort, för att få människor att förstå varför de ska källsortera, säger Mohammed Odeh och fortsätter:

– De flesta var positiva och intresserade. Många förstod att de måste ändra sitt beteende, vilket jag ser att många redan har gjort. Och det är ju det viktigaste! Det är ofta svårt att nå fram till dem som kommer från andra kulturer; det hjälper inte alltid med skriftlig information på olika språk, vi måste också få människor att förstå. Vi måste möta människor och prata med dem, annars kan vi inte skapa förändring!

Tar frågan på allvar

Mohammed Odeh tror att det gäller att fortsätta visa att LKF är synligt i området, så att de som bor här känner att LKF tar frågan på allvar.

Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF, har gått igenom enkätsvaren.

– Svaren visar att det råder informations- och kunskapsbrist om varför vi ska källsortera, framför allt när det gäller matavfall. Om man inte känner till att vi sorterar vårt avfall så riskerar våra fraktioner att blandas. Därför måste vi fortsätta att informera om avfallssortering, via till exempel informationsmöten. Det är viktigt att berätta varför vi gör detta och till exempel berätta hur det går att undvika fukt i matavfallspåsen. Så behöver vi fundera vidare över varför det råder informationsbrist och hur vi ska bli bättre på att nå de boende, framför allt de som ännu inte sorterar, säger hon.

”Eftersom området är mångkulturellt genomförde jag vissa intervjuer på engelska, andra på arabiska och vissa på svenska”