Attraktiva hem

En samskapad trädgård
med plats för möten

På en oanvänd yta längs med Vikingavägen på Linero finns Världens trädgård. Tanken är att ge de boende en grön lunga, med plats för möten och umgänge.

– Vi vill göra Världens trädgård till ett smycke för hela området, men också en plats som ska kunna besökas av alla Lundabor. Vi är stolta över den vackra trädgården, som vi hoppas ska bli en bli en samlings- och mötesplats, och har fått positiv respons från hyresgästerna, säger Ingrid Johansson, landskapsingenjör och projektledare på LKF.

De boende har deltagit i planeringen av Världens trädgård i flera steg. Till en början arrangerades två workshops, med ett trettio­tal deltagare på varje. Deltagarna fick beskriva sitt drömbostadsområde och berätta vad de saknade i området. Ungefär 30 barn och ungdomar samt medlemmar i den lokala hyresgästföreningen har också intervjuats. Från ungdomarna kom bland annat förslag om bättre belysning, gallring och en önskan om att öppna upp igenvuxna skogspartier.

Det gick även ut en enkät till områdets 800 hushåll, om bland annat utemiljön, där dock bara drygt 12 procent svarade. 60 procent av dem föreslog fler mötesplatser. Enkäten kompletterades med djupintervjuer och en trygghetsvandring.

Rösta på växter

– Vi bjöd också in hyresgäster för att de skulle få rösta på vilka växter de ville ha i Världens trädgård. Över 80 barn och vuxna var med på detta. Senare under hösten arrangerade vi en planteringsaktivitet, dit dessa hyresgäster och områdets nystartade odlingsgrupp bjöds in. Det blev en trevlig träff, som vi avslutade med fika, säger Ingrid Johansson.

I trädgården har perenner, lökväxter, buskar, klätterväxter samt olika träd och häckar planterats. Mitt i trädgården finns ett konstverk som är upplyst kvällstid, skapat av Bie Norling. I samverkan med INitiativet Lund, ett arbetsintegrerat EU-projekt, har ett antal runda bänkar designats och producerats, ämnade för möten och samvaro.

Det gröna perspektivet

Ingrid Johansson började på LKF i maj 2018, med ansvar för det ”gröna perspektivet” vid ombyggnader och nyproduktion; från bygg­lov till utförande. En helt ny roll i företaget.

– Det är min uppgift att bland annat projektleda utemiljö- och dagvattenprojekt, granska utemiljöförslag och vara med i besiktningar av nyproduktionsprojekt samt att ta fram strategier för hur vi ska utveckla utemiljö och dagvatten, säger hon och avslutar:

– Via vår utemiljö kan vi bidra till att öka tryggheten och skapa både trivsel och stolthet för våra områden. Vi kan också erbjuda möjligheter till rekreation och gemenskap.