Femårsöversikt

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2018-12-31

2018 2017 2016 2015 2014*
RESULTATRÄKNING (MKR)
Bostadshyror 754 731 704 685 665
Lokalhyror 208 187 183 178 183
Garage och parkeringsplatser 24 22 21 20 18
Intäktsreduktioner -14 -12 -12 -10 -10
Övriga intäkter 51 36 18 18 29
Nettoomsättning 1 022 964 914 891 885
Driftskostnader -414 -390 -365 -343 -336
Underhållskostnader -149 -183 -188 -182 -183
Fastighetsskatt -24 -24 -23 -22 -22
Summa förvaltningskostnader -587 -598 -576 -547 -541
Driftnetto 436 366 338 344 344
Avskrivning fastigheter, inventarier -175 -173 -151 -141 -140
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 8 20 0 0
Rörelseresultat 261 201 207 203 204
Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 0 0 1
Räntekostnader och likn res.poster -57 -74 -85 -97 -101
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 203 127 122 106 104
Bokslutsdispositioner -12 12 14 14 -9
Skatt på årets resultat -42 -31 -30 -30 -18
ÅRETS RESULTAT 150 108 105 90 77
BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 6 307 5 759 5 370 4 962 4 586
Finansiella anläggn.tillgångar 10 1 2 19 8
Omsättningstillgångar 314 354 258 187 271
Summa tillgångar 6 631 6 114 5 630 5 168 4 865
Eget kapital 1 531 1 382 1 275 1 180 1 092
Obeskattade reserver 153 141 153 167 181
Avsättningar 45 33 33 16 14
Långfristiga skulder 4 555 4 255 3 900 3 550 3 350
Kortfristiga skulder 347 304 269 255 228
Summa skulder och eget kapital 6 631 6 114 5 630 5 168 4 865

FASTIGHETSUPPGIFTER 2018-12-31

31 december 2018 2017 2016 2015 2014*
Anskaffningsvärde fastigheter (mkr) 8 027 6 933 6 943 6 551 6 373
Bokfört värde fastigheter (mkr) 5 509 5 268 4 727 4 445 4 403
Bedömt värde fastigheter vid värdering (mkr) 13 124 11 536 10 392 9 902 9 548
Antal lägenheter 9 695 9 551 9 275 9 121 9 038
Antal prima lokaler 313 296 293 282 280
Antal sekunda lokaler 1 104 1 109 1 100 1 095 1 079
Antal garage + p-platser 6 377 6 575 6 427 6 276 6 284
Summa uthyrningsobjekt 17 489 17 531 17 095 16 774 16 681
Yta bostäder 1000-tal kvm 690 681 664 654 648
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 147 133 129 127 125
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 22 20 21
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 859 836 814 801 794
Antal nyproducerade lägenheter 339 271 164 81 66
Antal nyproducerade särskilda boende 13 88 17 22 10
Summa 352 359 181 103 76
INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 15 31 33 49 28
Ny- och ombyggnad 388 674 376 132 185
Summa investeringar 403 705 409 181 213
NYCKELTAL
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,9 % 3,3 % 3,7 % 3,9 %
Direktavkastning fastigheter 7,9 % 6,9 % 7,1 % 7,7 % 7,5 %
Direktavkastning på totalt kapital 6,6 % 6,5 % 6,5 % 6,9 % 7,1 %
Finansiering
Soliditet 24,9 % 24,4 % 24,8 % 25,4 % 25,3 %
Belåningsgrad summa tillgångar 74 % 75 % 74 % 74 % 74 %
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 32,8 % 35,0 % 35,6 % 34,2 % 33,0 %
Räntetäckningsgrad, ggr 8,8 5 3,6 3,6 3,4
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,8 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %
Uthyrningsgrad, lokaler 99,3 % 99,3 % 98,9 % 99,3 % 99,2 %
Omflyttning, bostäder 9,6 % 10,1 % 9,7 % 11,1 % 10,2 %
Bostadshyra, kr/kvm 1 109 1 093 1 076 1 061 1 035
Underhållskostnad, kr/kvm 175 221 233 229 230
Driftskostnad, kr/kvm 456 435 428 415 406
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 513 442 418 432 414
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 128 135 134 138 138
El, kWh/kvm 13,6 13,9 14,6 15 16
Vatten, liter/kvm 1 501 1 495 1 560 1 530 1 560

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Direktavkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014