Not 28 Skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån MKR
Skulder som förfaller inom 1 år 762
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 3 000
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 550
4 312