GRI index

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering samt i enlighet med krav på Hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen kap.6. Rapporten ­är upprättad med hänvisning till GRI:s riktlinjer, GRI 1 Foundation 2021. Ingen sektorstandard har använts. ­Data och information som presenteras har samlats in under 2022. GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupplysningar om företaget och bolagsstyrning, samt upplysningar om LKFs väsentliga aspekter. 

Tabellen visar hänvisningar enligt GRI index
GRI-REFERENS SIDA

GRI 2 Generella upplysningar

2-1 Information om organisationen

4

2-2  Bolag som omfattas av redovisningen

2

2-3  Redovisningsperiod

2

2-4 Förändrad information från tidigare redovisning

16

2-5 Ev externt bestyrkande

2

2-6 Organisationens marknader, värde- och leverantörskedja

4, 6, 9

2-7 Personalstyrka

4

2-9 Organisationens styrningsstruktur

10, 16

2-10 Nominering och val av styrelse

12

2-11 Styrelseordförande

12

2-12 Styrelsens roll

12

2-13 Delegering av ansvar för hantering av effekter

12

2-14 Styrelsens roll kopplat till hållbarhetsredovisning

12-13

2-18 Utvärdering av styrelsens arbete

13

2-20 Process för att fastställa styrelsens ersättning

12

2-21 Årlig total ersättningsgrad

12

2-22 VD-ord

6

2-23 Värderingar och etiskt uppförande

10, 52

2-27 Efterlevnad av lagar 

10

2-28 Medlemskap

55

2-29 Organisationens intressenter

14

2-30 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal

100 %

GRI 3 väsentliga aspekter

3-1 Process för att identifiera innehåll

16

3-2 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna

16

GRI 201 ekonomiskt resultat

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde

32, 49, 60

3-3 Styrning

14, 10, 49, 60

Gri 205 Anti-korruption

205-2 Kommunikation och träning i anti-korruption

33, 52

3-3 Styrning

14, 52

GRI 206 Anti-konkurrens

206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens

50

3-3 Styrning

14, 50

GRI 302 Energi

302-1 Energiförbrukning inom organisationen

41

302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering

35, 41

302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster

43

3-3 Styrning

14, 35, 41, 43

GRI 303-1 Vatten

303-1 Vattenanvändning

43

3-3 Styrning

14, 43

GRI 305 Växthusgasutsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

44

305-2 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

44 

305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

26, 35, 45

3-3 Styrning

14, 26, 35, 45

GRI 306 Avfall

306-2 Avfallshantering

46

3-3 Styrning

14, 46

GRI 308 Leverantörer

308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav

50

308-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder

50

3-3 Styrning

14, 33, 50

GRI 401 Anställning

401-1 Antal anställda och personalomsättning

53

3-3 Styrning

14, 53

GRI 403 Hälsa och säkerhet

403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall

53

3-3 Styrning

14, 53

GRI 404 Utbildning

404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling

31, 54

3-3 Styrning

14, 31, 54

GRI 405 Mångfald

405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare

55

3-3 Styrning

14, 55

EGNA INDIKATORER

Ekosystemtjänster

47

Trygghet och trivsel

51

Aktivitet för lokal samhällsutveckling

52