Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 19 Markanläggningar

Tabellen visar markanläggningar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021

Ingående anskaffningsvärden

106 97

Färdigställt under året

55 9

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

161 106

Ingående avskrivningar

-20 -15

Årets avskrivningar

-8 -5

Utgående ackumulerade avskrivningar

-28 -20

Utgående redovisat värde

133 86