Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Tabellen visar förslag till vinstdisposition
balanserad vinst 1 730 535 553
årets vinst 201 492 220
1 932 027 773

disponeras så att

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition
utdelning till aktieägare enligt huvudregel 2 226 423
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 25 000 000
i ny räkning överföres 1 904 801 350
1 932 027 773

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 2,46 procent (snittvärde av 2022 års statslåneränta 1,46 procent + 1 procent) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 2 226 423 kr i enlighet med huvudregeln ­angående utdelningsbegränsing.

Därutöver tillkommer en utdelning om 25 000 000 kr avseende kommunens kostnader för bosociala åtgärder som är förenlig med Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 5§ där det framgår att överföring av vinstmedel som ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar är tillåtna, dock ej med ett belopp överstigande årets överskott. Sammanlagt motsvarar utdelningen cirka 227 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 13 procent av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som ­anförs i ABL 17 kap 3 §  2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.