Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 33 Uppskrivningsfond

Tabellen visar uppskrivningsfond årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Belopp vid årets ingång 14 19
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -1 -2
Omföring av uppskjuten skatt 0 -3
Belopp vid årets utgång 13 14