Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Tabellen visar andra långfristiga värdepappersinnehav årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden

0 

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0 

0

Ingående nedskrivningar

0 

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0 

0

Utgående redovisat värde

0 

0

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.