Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 20 pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Tabellen visar pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående balans 828 828
Under året nedlagda kostnader 676 596
Färdigställt under året -725 -596

778 

828