Vd har ordet

Tillsammans är vi starkare!

När vi gick in i 2022 kändes det skönt att pandemin verkade gå mot sitt slut och att vi snart skulle kunna återgå till att ”arbeta som vanligt”. Men, så bröt kriget i Ukraina ut och inget blev som vi hade tänkt oss. Ett av mina tidigaste minnen från 2022 är det krismöte vi hade när kriget precis hade inletts. På väldigt kort tid kunde vi på LKF hjälpa till med både bostäder och mottagning av flyktingar från Ukraina. Än en gång bevisade vi att när läget är besvärligt så hjälps vi åt för att lösa utmaningar.  

 2022 har varit utmanande på många vis, framför allt när det gäller ekonomi- och energifrågor. Men tack vare vårt långsiktiga arbete inom ekonomi, hållbarhet och engagerade medarbetare har vi klarat av att leverera ett bra resultat och uppnå våra mål. Det som varit och är oroande är att räntorna och kostnaderna ser ut att fortsätta stiga. Andra faktorer som påverkat oss negativt under året är de stigande byggkostnaderna, det borttagna investeringsstödet, ökade avkastningskrav och den höga inflationen. 

Trots detta finns det mycket positivt att se tillbaka på under 2022. Jag tänker bland annat på vår flytt till det nya kontoret FutuRum på Brunnshög, som stödjer vårt digitaliserade och aktivitetsbaserade arbetssätt. Med facit i hand uppfattar jag att omställningen och flytten har blivit mycket bra – till och med bättre än förväntat. 

Vi har under 2022 också blivit nominerade i Kundkristallens kategorier service- och produktindex och hamnat inom topp tre i båda. Dessutom har LKF, för tredje året i rad, blivit certifierade enligt Great Place to Work. Inget av detta hade varit möjligt att uppnå utan fina insatser från alla medarbetare!

”2022 har varit utmanande på många vis, framför allt när det gäller ekonomi- och energifrågor. Men tack vare vårt långsiktiga arbete inom ekonomi, hållbarhet och engagerade medarbetare har vi klarat av att leverera ett bra resultat och uppnå våra mål. ”

75-årsfirande på flera platser

2022 präglades också av vårt 75-års­firande, som har märkts på många olika sätt och på flera platser. Jubileet har bland annat uppmärksammats på fyra 75-årsfester i våra bostadsområden, Pilelyckan på Väster, Linero, Fågelhunden i Veberöd och på Brunnshög. Vi har även firat 75-åringen på en rad andra fester i våra områden och lyft fram vår historia internt vid flera tillfällen. Tillsammans konstaterar vi stolt att LKF under 75 år har försett generationer av lundabor med trygga och trivsamma hem. 

 Något som jag också bär nära hjärtat är LKF-dagen, som vi genomförde den 31 maj. Då samlade vi samarbetspartners och branschkollegor för att sprida information både om vår egen verksamhet och om andra inspirerande aktörer från Lund. Samtidigt ville vi skapa möjligheter för samverkan. Dagens tema var ”Kraften bor i Lund – attraktionskraft, innovationskraft och en av världens mest kraftfulla källor – ESS”. En mycket lyckad dag som jag hoppas kan bli ett årligt arrangemang. 

 När det gäller våra kundlöften, som är satta till 2024, ligger vi väl till. Men med rådande konjunkturläge är det just nu svårt att få ekonomi i investeringar i nya bostäder. Därför valde vi mot slutet av året att avbryta en av våra pågående upphandlingar. Om detta påverkar LKFs mål om antal påbörjade bostäder återstår att se. Vi fortsätter självklart att arbeta för byggstart i våra planerade projekt. 2022 har LKF färdigställt 125 bostäder och har 507 i produktion.  

Vikten av samverkan

I tuffare tider blir det ännu tydligare än annars hur viktig samverkan är. LKF är ju en del av koncernen Lunds Rådhus AB och det känns som att vi har kommit närmare kommunen i vårt arbete, under pandemiåren och även under 2022.  

En av de frågor där vi samverkar med Lunds kommun är hållbarhet, vilket ligger helt i linje med att låta hållbarhetsfrågorna vara en integrerad del av allt vi gör. Det rimmar också väl med vårt gemensamma mål att göra Lund till en klimatneutral stad 2030.  

Hållbarhetsfrågorna är en del av LKFs vardag, ingår i alla våra moment och processer samt självklart i vår verksamhetsutveckling. Utöver att LKF ligger väl framme när det gäller hållbarhet, så underlättas våra satsningar av att vi finns i Lund, en stad präglad av innovation och kunskap.  

Förutom att vi arbetar brett och integrerat med hållbarhet har vi under året tagit fram och arbetat vidare med några av våra ämnesspecifika strategier. Vi har till exempel lyft det bosociala arbetet ytterligare. Samtliga medarbetare, chefer, ledningen och styrelsen har varit involverade i att driva arbetet framåt. Under 2022 har vi också tagit fram vårt allra första Barnbokslut, där vi sammanställt vårt barnrättsarbete. En nyhet är att vi för första gången någonsin tagit fram en mini-kundenkät, där vi frågat barn i några av våra områden hur de trivs med sitt boende.

”Hållbarhetsfrågorna är en del av LKFs vardag, ingår i alla våra moment och processer samt självklart i vår verksamhetsutveckling.”

Ny klimatfärdplan

Jag vill också lyfta vår första klimatfärdplan för nyproduktion, vår sårbarhetsanalys för skyfall, vår trädinventering samt vårt arbete med hållbar mobilitet – fyra mycket viktiga insatser för att rusta oss inför framtiden.

Att LKF under 2022 blev medlemmar i föreningen Rättvist byggande är också en milstolpe. Att arbeta förebyggande för att minska osund konkurrens, svartarbete och ekonomisk brottslighet i byggbranschen är självklart för oss.

Bland hållbarhetsutmaningarna ser jag att vi fortfarande har mycket kvar att göra när det gäller bygg- och underhållssidan. Utöver vår nya klimatfärdplan för nyproduktion är vårt nya utvecklingsprojekt Levla centralt i denna fråga. Där tar vi ett helhetsperspektiv på hållbart och klimatneutralt byggande med låg koldioxidbelastning, under både byggande och förvaltning. Vi kommer också att följa och utvärdera tre olika bygg­metoder parallellt.

Avslutningsvis vill jag vara tydlig med att inget av det som vi har åstadkommit under 2022 hade varit möjligt utan samarbete – dels mellan alla medarbetare inom LKF, dels med våra samarbetspartners i form av vår styrelse, Lunds kommun, Sveriges Allmännytta, leverantörer, sponsrade föreningar och många andra. Tillsammans är vi starkare och tillsammans bidrar vi till att Lund är en trygg, trevlig och trivsam stad att bo, arbeta och växa upp i.

Lund i februari 2023

Fredrik Millertson, vd

Bild vd Fredrik Millertson

Fredrik Millertson, vd