Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 17 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier

Tabellen visar byggnader och mark inklusive byggnadsinventarier skatt årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Ingående anskaffningsvärden 9 763 9 194
Inköp 16 53
Försäljningar/utrangeringar -14 -28
Färdigställt under året 631 544
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 396 9 763
Ingående avskrivningar -3 073 -2 902
Försäljningar/utrangeringar 12 25
Årets avskrivningar -207 -196
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 268 -3 073
Ingående uppskrivningar 17 19
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 15 17
Utgående redovisat värde 7 143 6 707
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 7 143 6 707
Verkligt värde 16 595 16 591
Bokfört värde byggnader 6 478 6 058
Bokfört värde mark 665 649
7 143 6 707